پروژه تاثیر شیوه مدیریت كلاس درس در رضایتمندی و یادگیری دانش آموزان پروژه تاثیر شیوه مدیریت كلاس درس در رضایتمندی و یادگیری دانش آموزان

دسته : علوم اجتماعی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 183 KB

تعداد صفحات : 138

بازدیدها : 397

برچسبها : شیوه مدیریت كلاس رضایتمندی دانش آموزان

مبلغ : 20000 تومان

خرید این فایل

پروژه تاثیر شیوه مدیریت كلاس درس در رضایتمندی و یادگیری دانش آموزان

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی تاثیر شیوه های مدیریت كلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان بابل

چکیده:

رشد و بالندگی نظام آموزشی،یکی از ویژگی های بارز عصر حاضر محسوب می شود زیرا از یک طرف تقاضا برای آموزش افزایش یافته و از طرف دیگر نیاز به تغییر در تصمیم گیری و بهبود کیفی و کمی و ایجاد فرصت های برابر و مساوی آموزش برای همگان نقش مدیریت کلاس را به وظیفه و مسئولیتی سنگین و دشوار تبدیل کرده است مدیریت کلاس عبارت است از رهبری کردن امور کلاس از طریق تنظیم برنامه درسی، سازماندهی مراحل کار و منابع، سازماندهی محیط، بالا بردن کارایی، نظارت بر پیشرفت شاگردان و پیش بینی مسائل بالقوه است بنابراین معلمان با شناخت و آگاهی از روش های گوناگون مدیریت کلاس درس می توانند در پیشرفت تحصیلی دانش آموزانشان تاثیرگذار باشند براین اساس و با عنایت به اهمیت موضوع مورد بحث تحقیقی تحت عنوان تاثیر شیوه های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش آموزان دخترمقطع متوسطه انجام گرفته است فرضیات تحقیق به صورت زیر مطرح شده است:

آیا مدیریت و اداره کلاس درس به شیوه آمرانه سلطه جویانه در میزان رضایت مندی و یادگیری دانش آموزان تاثیردارد؟

آیا مدیریت و اداره کلاس درس به شیوه مشارکتی (مشورتی) در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش آموزان تاثیری دارد؟

آیا مدیریت و اداره کلاس درس به شیوه تلفیقی (آمرانه-مشارکتی) در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش آموزان تاثیر دارد؟

روش پژوهش دراین بررسی،توصیفی از نوع پیمایشی می باشد و جامعه آماری مورد بررسی کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهربابل می باشد که تعداد کل آنها نفر می باشد حجم نمونه آماری این پژوهش براساس داده های جدول کرجسی و مورگان نفر می باشند که به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته دارای سوال بسته پاسخ بر مبنای مقیاس درجه بندی لیکرت با سطوح پاسخ (خیلی زیاد،زیاد،متوسط،کم و خیلی کم) استفاده شده است برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از روش های آمار توصیفی (رسم نمودارها،محاسبه درصدها،محاسبه میانگین) و آمار استنباطی استفاده شده است

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت مسأله

اهداف تحقیق

سوالات ویژه تحقیق

تعاریف متغیرهای تحقیق

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

بخش اول مروری بر ادبیات تحقیق

تاریخچه مختصر مدیریت کلاس

نظریه ها و قوانین راجع به مدیریت کلاس وتدریس

چهار قانون مدیریت کلاس درس

موانع اداری اثر بخش کلاس

ویژگی های دانش آموزان

مولفه های کلاس درس

ماهیت کلاس درس

معلمان در نقش مدیران کلاس درس

منابع اقتدار معلمان در کلاس درس

سبک های مدیریت کلاس درس

سبک های یادگیری

تعریف سبک یادگیری

سبکهای یادگیری شناختی

سبکهای یادگیری عاطفی

سبکهای یادگیری فیزیولوژیکی

مدیریت یا انضباط کلاس درس

چه چیز می تواند مدیریت دانش آموز محوری را پایه ریزی کند؟

مطالبی درباره توانمندسازی مدیریت کلاس دانش آموز محور

توانمند سازی

پویش یادگیری

آموزش اثر بخش معلم از نظر گوردون

زمینه آموزش اثر بخش معلم

الگوی آموزش اثر بخش

رهنمودهایی برای مدیریت اثر بخش

مدرسه باید مکانی مناسب باشد

مهارتهای مدیریت کلاس درس اثر بخش است

تدریس و یادگیری

چگونه معلمان مجرب می توانند در برخورد با چالشهای جدی حس وظیفه اخلاقی را

در خود حفظ کنند

انگیزش دررفتار مدرسه

چالش های انگیزش

برانگیختن و رشد توانایی ها و استعدادهای بشری

الگوی انگیزه از پرترولالر

راههای ایجاد انگیزش در افراد

تئوری انگیزش و تامین نیازها از ملک کللند

نیاز به قدرت

نیاز به وابستگی

نیاز به کسب موفقیت

چگونه معلمان می توانند انتظارات خود را مشاهده کرده و ارزیابی کنند

الگوی یادگیری همیاری

روابط و مناسبات شخصی میان معلم و دانش آموز

رابطه خوب معلم با دانش آموزان

راهبردهای آموزشی برای افزایش زمان یادگیری تحصیلی

انتقال خوشایند و جالب مطالب درس و علامت دادن

ایجاد شرایط خاص در کلاس درس

خوشبینی تحصیلی در مدرسه مثبت گرا

بخش دوم: پیشینه پژوهش

الف- پیشینه پژوهش در ایران

ب- پیشینه پژوهش در سایر کشورها

جمع بندی

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه آماری و شیوه نمونه گیری

روش گردآوری داده ها

ابزار گردآوری اطلاعات

روایی و پایایی ابزارهای تحقیق

روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

آمار توصیفی مربوط به مشخصات توصیفی پاسخ دهندگان

آمار استنباطی

آزمون کای اسکوئر

آزمون دو جمله ای (بای نامیال)

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادات

خلاصه پژوهش

یافته های تحقیق

بحث و تفسیر

نتیجه گیری

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات

ضمائم

منابع و ماخذ

فهرست جداول

فهرست نمودارها

نظریه ها و قوانین راجع به مدیریت کلاس و تدریس

در جامعه ما به امر مدیریت کلاس، از نظر تربیت وایجاد یادگیری های لازم در معلمان توجه زیادی نشده است. این کم توجهی نسبت به این امر خطیر،مشکلات معلمان تازه کار را موجب شده است. در بررسی کارآیی نظام آموزش و پرورش مسأله مدیریت کلاس ازدیرباز به مثابه موضوعی مهم شناخته شده است وتشکیل و اداره کلاس با 30 نفر دانش آموز از وقت گیرترین و طاقت فرساترین فعالیت های حرفه معلمی تلقی می شود.نتایج نظرخواهی های متعدد نشان داده است که مسأله اساسی برای معلم،اداره کلاس وتاکید دانش آموزان بر نظم و انضباط به عنوان عامل اساسی در یادگیری دانش آموزان اهمیت مدیریت کلاس درس را دو چندان کرده است.هر فردی که به تازگی گذرش به مدرسه افتاده باشد به آسانی در می یابد که چه عواملی مسأله مدیریت در کلاس درس را پیچیده تر کرده است. مدیریت کلاس مفهومی وسیع تر از نظم و انضباط است که صرفاً مفهوم ساکت نگه داشتن فراگیران در پشت نیمکت ها را به ذهن می آورد.البته ساکت نگه داشتن دانش آموز درکلاس هیچ ایرادی ندارد اما نباید هدف اصلی معلم در کلاس درس تلقی شود.

...

معلمان در نقش مدیران کلاس درس

مدیریت به معنی عام یعنی اداره کردن و بدین مفهوم هر معلمی در بعضی از موقعیتهای کلاسی می تواند در نقش مدیر بعضی از وظایف مربوط به مدیریت کلاس درس را انجام دهد. ولی مدیریت به معنی اخص آن یک مسئولیت سازمانی است و معلم به عنوان مدیر کلاس،مسئول تحقق اهداف آموزشی و تربیتی در چارچوب یک سازمان رسمی با نقش های تعریف شده است. در مدیریت کلاس درس وجود یک ساختار سازمانی، اهداف آموزشی، کار کردن با دانش آموزان، ضوابط و مقررات،وجود سلسله مراتب اقتدار،کنترل و ارزشیابی محسوس ومشهوداست. مفهوم مدیریت کلاس درس علی رغم اینکه کلیه مفاهیم مدیریت آموزشی را شامل می شود ولی به علت ماهیت خاص در کلاس درس معنای جدیدی به خود می گیرد که آن را از دیگر مدیریت ها متمایز می سازد. مدیریت مدرسه کانون مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و کلاس درس قلب برنامه ریزی درسی است. بنابراین مدیریت کلاس درس تجلی کلیه تلاش های صاحبنظران تربیتی برای تحقق اهداف آموزشی است. چنانچه بتوان درمدیریت کلاس درس بین اداره کردن و انجام دادن کار تمیز قایل شویم، می توان مدیریت کلاس درس را به منزله روشن سازی اهداف، طراحی و سازماندهی فعالیت های آموزشی،تعیین وظایف دانش آموزان رهبری، نظارت، کنترل و ارزشیابی از عملکرد کلاس در نظر گرفت.

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

مقاله مراحل و انواع اعتیاد و بررسی علل مصرف مواد

مقاله همسر آزاری

تحقیق ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی و افغانی ایران

تحقیق كاهش فقر در ایران - چالش ها و افق ها

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام