پایان نامه بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود پایان نامه بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود

دسته : حسابداری

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 504 KB

تعداد صفحات : 112

بازدیدها : 392

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 16000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود

پایان نامه بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود

پایان نامه بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود

چکیده

 

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود  می باشد. جامعه آماری  پژوهش حاضر را اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل میدهد. نمونه نهایی متشکل از 99 شرکت طی دوره زمانی 1386-1390 می باشد که به روش حذف سیستماتیک انتخاب گردیده است.جهت گیری تحقیق حاضر از نظر نوع «کاربردی» و از نظر اجرایی «توصیفی» است. با استفاده از روش کتابخانه ای اطلاعات مورد نیاز استخراج گردیده اند. برای آزمون فرضیه پژوهش نیز از رگرسیون خطی چند متغیره و نرم افزارهای Excel و 20SPSS  استفاده شده است. برای ارزیابی توانایی مدیریت از مدل دمرجین و همکاران (2012)و برای ارزیابی کیفیت سود از مدل تعدیل شده جونز(2012) استفاده گردیده است.یافته های پژوهش چنین نشان می دهد که بین توانایی مدیریت وکیفیت سود رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. یعنی هرچه توانایی مدیریت در استفاده بهینه از منابع شرکت بیشتر باشد ، بخش نقدی سود بیشتر خواهد بود و بالعکس.

فهرست  مطالب                                                                                                  

عنوان   صفحه

 

 

 

چکیده.......................................................................................................................... 1

 

فصل اول: کلیات تحقیق....................................................................................................

 

1-1-مقدمه................................................................................................................... 3

 

1-2-بیان مساله............................................................................................................. 3

 

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق...................................................................................... 4

 

1-4-اهداف تحقیق........................................................................................................ 4

 

1-4-1-هدف اصلی...................................................................................................... 4

 

1-4-2-هدف کاربردی................................................................................................... 4

 

1-5-مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق................................................................... 4

 

1-6 -سوال تحقیق........................................................................................................................8

 

1-7- متغیرهای تحقیق..................................................................................................................8

 

1-8 -فرضیه تحقیق .....................................................................................................................9

 

1-9- روش تحقیق ......................................................................................................................9

 

1-10 –جامعه آماری ...................................................................................................................9

 

1-11- روش گردآوری و تجزیه تحلیل اطلاعات .....................................................................10

 

1-12-استفاده کنندگان از نتایج تحقیق............................................................................. 10

 

1-13-تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق.................................................. 11

 

1-13-1-توانایی مدیریت............................................................................................... 11

 

1-13-2-کیفیت سود..................................................................................................... 11

 

1-13-3-اقلام تعهدی (اختیاری و غیر اختیاری).............................................................. 11

 

1-14-ساختار تحقیق..................................................................................................... 12

 

فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

2-1-مقدمه................................................................................................................... 13

 

بخش اول: ادبیات و مبانی نظری تحقیق.....................................................................................15

 

2-2-توانایی مدیریت..................................................................................................... 16

 

2-3-جایگاه و اهمیت سود در مفاهیم نظری گزارشگری مالی............................................ 16

 

2-4-کیفیت سود........................................................................................................... 17

 

2-4-1-مفهوم و تعریف کیفیت سود............................................................................... 17

 

2-4-2-طبقه بندی کیفیت سود....................................................................................... 21

 

2-4-3-ساختارهای کیفیت سود...................................................................................... 22

 

2-4-3-1-ساختار کیفیت سود ناشی از خواص سری زمانی.............................................. 22

 

2-4-3-1-1-پایداری و ثبات......................................................................................... 22

 

2-4-3-1-2-توانایی پیش بینی....................................................................................... 22

 

2-4-3-1-3-تغییرپذیری............................................................................................... 23

 

2-4-3-2-ساختارهای­کیفیت­سود­ناشی­ازرابطه سود،­اقلام تعهدی­و­وجه­نقد............................ 23

 

2-4-3-2-1-نسبت وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به سود................................. 23

 

2-4-3-2-2-تغییرات در کل اقلام تعهدی....................................................................... 23

 

2-4-3-2-3-پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی................................. 25

 

2-4-4-ارزیابی کیفیت سود و عوامل موثر بر آن.............................................................. 27

 

2-4-5-عناصر کیفیت سود............................................................................................. 27

 

2-4-5-1-روش های مورد استفاده در حسابداری............................................................ 27

 

2-4-5-2-مدیریت سود................................................................................................ 28

 

2-4-5-3-روش های حسابداری محافظه کارانه............................................................... 28

 

2-4-5-4-عدم ثبات رویه در استفاده از روش های حسابداری......................................... 28

 

2-4-5-5-ریسک تغییرپذیری........................................................................................ 28

 

2-4-5-6-اقتصاد، صنعت و شرکت................................................................................ 29

 

2-4-5-6-1-ثبات و پایداری سود.................................................................................. 29

 

2-4-5-6-2-ساختار هزینه............................................................................................ 29

 

2-4-5-6-3-نگهداشت سرمایه...................................................................................... 30

 

2-4-5-6-4-ویژگی مدیریت......................................................................................... 30

 

2-4-5-7-عوامل سیاسی اقتصادی ............................................................................................30

 

2-5-اقلام تعهدی......................................................................................................... 31

 

بخش دوم: پیشینه تحقیق.............................................................................................................33

 

2-6-تحقیقات داخلی.................................................................................................... 34

 

2-7-تحقیقات خارجی.................................................................................................. 34

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

 

3-1-مقدمه................................................................................................................... 41

 

3-2-روش تحقیق......................................................................................................... 41

 

3-3-جامعه آماری، نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری............................................... 41

 

3-4-قلمرو تحقیق........................................................................................................ 42

 

3-4-1-قلمرو زمانی .................................................................................................... 42

 

3-4-2-قلمرو مکانی..................................................................................................... 42

 

3-4-3-قلمرو موضوعی................................................................................................ 42

 

3-5-منابع و روش گردآوری اطلاعات........................................................................... 42

 

3-6-فرضیه تحقیق........................................................................................................ 43

 

3-7-متغیرهای تحقیق.................................................................................................... 43

 

3-7-1-متغیرهای مستقل................................................................................................ 43

 

3-7-2-متغیرهای وابسته................................................................................................ 44

 

3-7-3-متغیرهای کنترل................................................................................................. 44

 

3-8-روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات................................................................ 44

 

3-8-1-مدل ارزیابی توانایی مدیریت(متغیر مستقل).......................................................... 44

 

3-8-2-مدل ارزیابی کیفیت سود(متغیر وابسته)................................................................ 46

 

3-9-خلاصه فصل سوم................................................................................................. 48

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

4-1-مقدمه................................................................................................................... 50

 

4-2-یافته های توصیفی................................................................................................. 50

 

4-3-آزمون نرمال بودن داده ها....................................................................................... 52

 

4-4-همبستگی............................................................................................................. 53

 

4-4-1-مفهوم معنی داری در همبستگی.......................................................................... 54

 

4-4-2-رگرسیون.......................................................................................................... 54

 

4-4-3-آزمون دوربین- واتسون..................................................................................... 55

 

4-5-آزمون فرضیه........................................................................................................ 55

 

4-5-1-آزمون نرمال بودن خطاها.................................................................................... 55

 

4-6-خلاصه فصل چهارم.............................................................................................. 59

 

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق

 

5-1-مقدمه................................................................................................................... 62

 

5-2-خلاصه موضوع تحقیق........................................................................................... 62

 

5-3-نتیجه ،بحث و مقایسه............................................................................................ 62

 

5-4-محدودیت های تحقیق........................................................................................... 63

 

5-5-پیشنهادهای تحقیق................................................................................................ 63

 

5-5-1-پیشنهادهای بتنی بر نتایج تحقیق......................................................................... 63

 

5-5-2-پیشنهادها برای تحقیقات آتی............................................................................. 64

 

منابع و مأخذ................................................................................................................. 66

 

الف)منابع فارسی.......................................................................................................... 67

 

ب)منابع لاتین............................................................................................................... 68

 

پیوست......................................................................................................................... 70

 

 

فهرست  جداول

 

عنوان صفحه

 

جدول 2-1-چارچوب ارائه شده جهت ارزیابی کیفیت سود............................................... 25

 

جدول 4-1-علامت اختصاری متغیرهای پژوهش......................................................................................................................... 51

 

جدول 4-2-آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 51

 

جدول 4-3 -نتیجه آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیر وابسته................ 52

 

جدول 4-4- ضریب همبستگی پیرسون 56

 

جدول 4-5-خلاصه مدل رگرسیون 58

 

جدول 4-6 - نتایج تحلیل واریانس یکطرفه 58

 

جدول 4-7-نتایج ضریب رگرسیون چند متغیره 59

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                      صفحه

 

 نمودار 4-1 - نرمال بودن متغیر کیفیت سود .................................................................... 53

 

نمودار 4-2 -توزیع خطاهای مدل رگرسیون فرضیه تحقیق......................................................................................................................... 57

 

 

 

 

 

 

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پاورپوینت کتاب اصول حسابداری 1

پروژه طراحی سیستم جامعه بودجه بندی

سورس کد حسابداری شخصی ودود 1 1 4 3

بررسی یک نقش روان سنجی مثبت برای معیار های اجرایی دیوید هارگینسون ، لوری مکالی ، ملوین رش ، تونی و زیج

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام