پایان نامه بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان پسر

پایان نامه بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان پسر پایان نامه بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان پسر

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 159 KB

تعداد صفحات : 63

بازدیدها : 292

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان پسر

پایان نامه بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان پسر

چکیده

هدف از پروهش حاضر بررسی علل  پرخاشگری دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی ناحیه ی 1 شهر اردبیل در سال تحصیلی92-1393 می باشد. پروهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و استفاده از روش همبستگی جامعه مورد بررسی آموزش و پرورش ناحیه ی 1 شهر اردبیل می باشد که به علت گستردگی تناسب موضوع از دانش آموزان پسر پایه ی راهنمایی تحصیلی استفاده شده است که 30 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پروهش، پرسشنامه ی محقق ساخته می باشد که به منظور آزمودن فرضیه ها در نظرگرفته شده است که با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون های اسپرمن، آزمونT مستقل دو گروهی و تحلیل واریانس یک طرفه انجام شده است. نتایج نشان داد که بین درگیری لفظی والدین و پرخاشگری دانش آموزان رابطه ی معنی داری وجود دارد و بین تماشای انواع برنامه ی تلویزیونی(علمی ـ پلیسی ـ ورزشی ـ جنگی) رابطه ی معناداری وجود ندارد و نیز بین پرخاشگری افرادی که سابقه ی مردودی دارند و افرادی که سابقه ی مردودی ندارند رابطه ی معناداری وجود ندارد بین کنترل در خانواده و پرخاشگری رابطه وجود دارد. و همچنین بین تنبیه بدنی در خانواده و پرخاشگری دانش آموزان رابطه وجود دارد و این که بین تنبیه بدنی در مدرسه و پرخاشگری دانش آموزان رابطه وجود دارد.

فهرست مطالب

چکیده ‌د

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه. 1

بیان مسئله. 2

اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

اهداف تحقیق. 5

فرضیه های تحقیق. 6

تعریف مفهومی پرخاشگری دانش آموزان. 6

فصل دوم:

ادبیات تحقیق(ادبیات نظظری تحقیق، ادبیات تجربی تحقیق)

مقدمه. 8

ادبیات نظری تحقیق. 8

تعریف پرخاشگری.. 8

انواع پرخاشگری.. 10

دیدگاه های روان شناسان و دانشمندان در مورد پرخاشگری.. 11

تقسیم بندی نظریه های پرخاشگری.. 12

انگیزه ی پرخاشگری.. 13

راههای تعدیل خشم و پرخاشگری.. 14

راههای کمک به کودکان در تعدیل پرخاشگر. 15

اصول پیشگیری از رفتار پرخاشگرانه: 16

الف ـ شناخت روان کودک و عدم تشدید پرخاشگری طبیعی.. 16

ب ـ تقویت رفتارهای جامعه پسند. 16

تأثیر ناکامی در پرخاشگری.. 17

بررسی پرخاشگری درکودکی.. 18

الگوهای خانواده در پرخاشگری.. 20

ادبیات تجربی تحقیق. 21

(پیشینه ی تحقیق) 21

فصل سوم

روش شناسی

مقدمه. 24

روش تحقیق. 24

جامعه آماری.. 25

نمونه آماری و شیوه ی نمونه گیری.. 25

روش جمع آوری اطلاعات و ابزار تحقیق. 25

روایی و پایایی ابزار تحقیق. 25

روش تجزیه و تحلیل داده ها: 26

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه. 28

تحلیل توصیفی داده ها 28

نتایج تحلیلی و استنباطی داده ها 37

فصل پنجم

نتیجه گیری ـ پیشنهاد ـ محدودیت ها

مقدمه. 45

نتیجه گیری.. 45

پیشنهادات.. 49

محدودیت های تحقیق. 50

فهرست منابع و مآخذ. 51

پیوست.. 53

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید