گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)

گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص) گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)

دسته : -گزارش کار آموزی و کارورزی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 313 KB

تعداد صفحات : 112

بازدیدها : 199

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 4000 تومان

خرید این فایل

گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص) در 112 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کارآموزی شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص) در 112 صفحه ورد قابل ویرایش

   عنوان                                                               شماره صفحه

 

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران                                                            15

پیش گفتار                                                                                                         17

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – ویژگی ها                 18

هدف و دامنه کاربرد                                                                                           18

مراجع الزامی                                                                                                      18

تعاریف و اصطلاحات                                                                                         21

نقیصه                                                                                                                21

رفتار چقرمه                                                                                                       21

رفتار شكننده                                                                                                      21

قطر خارجی اسمی ، dn                                                                                       22

قطر خارجی متوسط                                                                                  22

حداقل قطر خارجی متوسط                                                                 22

ضخامت جداره در هر نقطه ،                                                                                    22                                                                  

دو پهنی                                                                                                             22

ضخامت جداره در هر نقطه ،                                                                                    24

حداقل ضخامت جداره،                                                                         23

حداکثر ضخامت جداره،                                                                       23      

ضخامت متوسط جداره،                                                                                23                 

ضخامت اسمی جداره                                                                                    23

حداکثر فشار کاری مجاز                                                                              23

فشار اسمی، PN                                                                                                            23

حد پایین اطمینان                                                                                                  23

حداقل استحکام موردنیاز MRS                                                                           24

ضریب طراحی C                                                                                               24

نسبت ابعاد استانداردSDR                                                                                   24                   

تنش هیدرواستاتیک                                                                                               25

مواد اولیه                                                                                                            25

ویژگی های مواد اولیه                                                                                           25 

دسته بندی مواد اولیه                                                                                              25

وضعیت ظاهری                                                                                                    26

ابعاد و رواداری ابعاد لوله                                                                                        27

رواداری ابعاد                                                                                                        27      

طول لوله                                                                                                              27

جدول                                                                                                                 28

درصد پراکنش و توازیع دوده در لوله                                                                    33

فشار کاری مجاز در دماهای مختلف                                                                       33

آزمون فشارترکیدگی                                                                                           34

تجدید نظر                                                                                                          34

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواداولیه                                    35    

 مورد استفاده ویژگی ها

پیش گفتار                                                                                                           35

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواداولیه                                     36    

 مورد استفاده ویژگی ها

هدف و دامنه کاربرد                                                                                             36

مراجع الزامی                                                                                                       36

اصطلاحات و تعاریف                                                                                           38    

مواد پلی اتیلنی                                                                                                     38

دوده                                                                                                                  38

مقومت هیدواستاتیک دراز مدت در 20 درجه سلسیوس                                           39

حد پایین اطمینان در 20 درجه سلسیوس                                                                 39

حداقل استحکام مورد نیاز                                                                                        39

ضریب طراحی                                                                                                    39

تنش طراحی                                                                                                       40

دسته بندی                                                                                                          40

جدول                                                                                                                41

ویژگی های مواد اولیه                                                                                          42

چگالی                                                                                                               42

نرخ جریان مذاب                                                                                                            43

درصد پراکندگی و توزیع دوده                                                                             44

درصد وزنی                                                                                                        44

پراکندگی دوده                                                                                                   44

توزیع دوده                                                                                                         44

مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی                             44

پایداری حرارتی                                                                                                  45

پیش گفتار                                                                                                          46

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –  اندازه گیری               47

 ابعاد- روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد                                                                                             47

مراجع الزامی                                                                                                       49

اصطلاحات و تعاریف                                                                                           47

کلیات                                                                                                                 48

تهیه نمونه ها                                                                                                        48

شرایط تثبیت آزمونه                                                                                             48

اندازه گیری ضخامت دیواره                                                                                 48

وسیله اندازه گیری                                                                                               48

روش اندازه گیری                                                                                                48

محاسبات                                                                                                            48

اندازه گیری قطر متوسط خارجی (dm)                                                                49

وسیله اندازه گیری                                                                                               49

روش اندازه گیری                                                                                                49

 اندازه گیری دو پهنی                                                                                           50

وسیله اندازه گیری                                                                                               50

روش کار                                                                                                           50

اندازه گیری طول لوله                                                                                           52

وسیله اندازه گیری                                                                                               50

روش اندازه گیری                                                                                                50

گزارش نتایج                                                                                                      51

گزارش آزمون                                                                                                    51

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –  اندازه گیری              52

مقدار دوده - روش آزمون

پیش گفتار                                                                                                          52

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –  اندازه گیری              53

 مقدار دوده - روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد                                                                                            53

مراجع الزامی                                                                                                       53

وسایل مورد نیاز                                                                                                   54

کوره الکتریکی                                                                                                   54

در پوش                                                                                                              54

ظرف احتراق                                                                                                        54 

ترموکوپل آهن – کنستانتین                                                                                  54

جریان سنج                                                                                                         55

تله                                                                                                                     55

لوله خشک کن                                                                                                   55

دسیگاتور                                                                                                            55

چراغ بونسن                                                                                                        55

ترازوی آنالیتیک دقیق کالیبره شده                                                                                   55

معرفهای شیمیایی ومواد لازم                                                                                 55     

روش آزمون                                                                                                        56

اندازه گیری مقدار خاکستر                                                                                   57

محاسبات                                                                                                            58

پیش گفتار                                                                                                          59

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –  اندازه گیری             60

 بازگشت حرارتی – روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد                                                                                            60

مراجع الزامی                                                                                                       60

اصطلاحات و تعاریف                                                                                            61

اندازه گیری بازگشت ناشی از حرارت در جهت طول در گرمخانه مجهز به فن             61

وسایل مورد نیاز                                                                                                   62

آزمونه ها                                                                                                            62

آماده سازی                                                                                                        62

روش آزمون                                                                                                        62

اندازه گیری بازگشت ناشی از حرارت در جهت طول در گرمخانه مجهز به فن             62 

وسایل مورد نیاز                                                                                                   62

آزمونه ها                                                                                                            63

آماده سازی                                                                                                        63

روش آزمون                                                                                                        63

بیان نتایج                                                                                                            64

گزارش آزمون                                                                                                    64

پیش گفتار                                                                                                          66

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – ارزیابی                      67

مقاومت و رفتارترکیدگی لوله ها در برابر فشار داخلی – روش آزمون                                   

هدف و دامنه کاربرد                                                                                            67

مراجع الزامی                                                                                                       67

اصطلاحات و تعاریف                                                                                          68

اساس آزمون                                                                                                       68

شرایط و عوامل مؤثر در آزمون                                                                              69

وسایل                                                                                                                70

درپوشهای انتهایی                                                                                                70     

پایه یا آویز                                                                                                        71

مخزن                                                                                                                71     

وسیله ایجاد فشار                                                                                                 72     

دماسنج                                                                                                              72

زمان سنج                                                                                                           72

ضخامت سنج                                                                                                     73     

وسیله اندازه گیری قطری متوسط خارجی                                                               73

تهیه آزمونه ها                                                                                                     73

نمونه برداری                                                                                                      73

طول آزاد آزمونه ها(10)                                                                                      73

تعداد آزمونه ها                                                                                                   74

کالیبراسیون دستگاه و محاسبه فشار آزمون                                                              74

کالیبراسیون دستگاه                                                                                             74

محاسبه فشار آزمون                                                                                             74                 

آماده سازی آزمونه ها                                                                                          74     

روش کار                                                                                                           75

گزارش آزمون                                                                                                     76

آبرسانی – اندازه گیری چگالی لوله و پلاستیک گرما نرم – روش آزمون                   78

پیش گفتار                                                                                                          78

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی                                               79

هدف و دامنه کاربرد                                                                                            79

هدف ازتدوین این استاندارد                                                                                   79

چگالی وچگالی نسبی                                                                                          80

چگالی پلاستیکها به روش تهیه آزمونه ها بستگی دارد                                             80

مراجع الزامی                                                                                                       80

اصطلاحات و تعاریف                                                                                          81

چگالی Pt                                                                                    81

چگالی نسبی                                                                                                       81

جدول                                                                                                                82

تعداد آزمونه                                                                                                        82

آماده سازی آزمونه                                                                                              82

روش های آزمون                                                                                                 83

روش الف                                                                                                           83

روش ب                                                                                                                        86

روش ج                                                                                                              87

روش د                                                                                                               90

گزارش آزمون                                                                                                    96

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی                         97

چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون

پیش گفتار                                                                                                          97

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی                                 98

چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون

هدف و دامنه کاربرد                                                                                            98

وسایل مورد نیاز                                                                                                   98

بیان نتایج                                                                                                            98

روش كار                                                                                                           98

روش الف                                                                                                           99

روش ب                                                                                                                        100

گزارش آزمون                                                                                                    100

پیش گفتار                                                                                                          101

پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – مقاومت                     102

در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی – روش آزمون                  

هدف و دامنه کاربرد                                                                                            102

مراجع الزامی                                                                                                       102

اصطلاحات و تعاریف                                                                                          103

اهمیت آزمون                                                                                                      104

وسایل مورد نیاز آزمون                                                                                         104

 قالب                                                                                                                104

دستگاه شیارزن                                                                                                   105

نگهدارنده آزمونه                                                                                                 105

لوله آزمایش                                                                                                      105

حمام با دمای ثابت                                                                                              105

ورق آلومینیوم                                                                                                    105

چوب پنبه                                                                                                          105

سینی                                                                                                                 105

زار انتقال                                                                                                           106

گیره                                                                                                                  106                                

مواد لازم                                                                                                            106

تهیه آزمونه                                                                                                         106

روش آزمون                                                                                                        107

گزارش آزمون                                                                                                    108

جدول                                                                                                                109

منابع                                                                                                                   110                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آشنایی با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون ، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین ، تدوین و نشر استاندارد های ملی (رسمی ) میباشد.

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان موسسه ، صاحبنظران مراکز و موسسات علمی، پژوهشی ، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط با موضوع صورت میگیرد . سعی بر این است که استاندارد های ملی ، شرایط تولیدی ، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل : تولید کنندگان ، مصرف کنندگان ، بازرگانان ، مراکز علمی و تخصصی  نهادها و سازمانهای دولتی باشد . پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظر خواهی برای مراجع ذینفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرات و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط باآن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی )چاپ و منتشر می شود .

پیش نویس استانداردهایی که توسط موسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح وبررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب ،به عنوان استاندارد ملی چاپ و منتشر می گردد . بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ((ه)) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط موسسه تشکیل می گردد به تصویب رسیده باشد .

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین اللملی استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندیهای خاص کشور ، ازآخرین پیشرفتهای علمی ، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین اللملی استفاده می نماید .

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان ، حفظ سلامت و ایمنی فردی عمومی ، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی ، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید . موسسه می تواند به منظورحفظ بازارهای   بین المللی برای محصولات کشور ، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید .

همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و موسسات فعال در زمینه مشاوره ، آموزش، بازرسی ، ممیزی و گواهی کنندگان سیستمهای مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی ، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش ، موسسه استاندارد اینگونه سازمانها و موسسات را بر اساس ضوابط نظام تایید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم ، گواهینامه تایید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید . ترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این موسسه می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

پیش گفتار :

استاندارد " پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –ویژگی ها" نخستین بار در سال 1353 تهیه شد . این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تایید کمیسیون های مربوط برای دومین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در سیصد و پنجمین جلسه کمیته ملی استاندارد شیمیایی و پلیمر مورخ 26/12/82  تصویب شد . اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود .برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استاندارد های ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استاندارد ارائه شود ، در تجدید نظر بعدی مورد توجه قرارخواهد گرفت . بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران باید همواره ازآخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد.

درتهیه و تجدید نظر این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه ، در حد امکان بین این استاندارد و استانداردهای بین المللی و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید