پایان نامه تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان

پایان نامه تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان پایان نامه تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 159 KB

تعداد صفحات : 100

بازدیدها : 304

برچسبها : مشاوره گروهی تحلیل رفتار متقابل سازگاری

مبلغ : 4000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

از این تحقیق همچنین در پایان نامه جهت بررسی تاثیر مشاوره گروهی بر رفتار در کلاس دانشجویان استفاده شده است.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط کریم در سال 86-85 می باشد.

روش پژوهش در این تحقیق روش آزمایشی بود. که در این پژوهش ابتدا 200 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد که پس از انجام پیش آزمون از بین آنها دانش آموزانی که کمترین نمره سازگاری را کسب نمودند 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم گردیدند.

جهت اندازه گیری داده ها از پرسشنامه ها سازگاری سینها و سینگ که شامل 60 سؤال که حوزه های عاطفی، اجتماعی و آموزشی دانش آموزان دبیرستانی را می سنجد استفاده شد و همچنین مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل در ده جلسه یک ساعت و نیم اجرا شد و در پایان نیز از هر دو گروه گواه و کنترل پس آزمون گرفته شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (جدول و نمودار) و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از آمار استنباطی (T مستقل و کواریانس) استفاده شد.

نتایج این پروژه نشان داد که روش مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل TA بر سازگاری اجتماعی و سازگاری کل شرکت کنندگان تأثیر معنادار داشته است همچنین نتایج نشان دهنده وجود تفاوت معناداری بین سازگاری دانش آموزان پایه اول و دوم می باشد و سازگاری عاطفی و آموزشی نیز افزایش یافته است ولی معنادار نبوده است.

فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل

در مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل تبادلی به افراد کمک می شود از طریق فرایند تحلیل طرح زندگی، آگاهی از چگونگی فراگیری طرح زندگی خود و شناخت نقشهای زندگی مراحل درمان را به خوبی پشت سر بگذارند.

مرحله پیش از جلسات گروهی: تحلیل رفتار متقابل عمدتا مبتنی بر قابلیت و تمایل اعضای گروه به درک و طرح ریزی یک قرارداد درمانی به منظور تبیین اهداف شخصی و انتظارات از گروه است این قرار داد مسئولیت تعریف هدف، چگونگی و زمان تغییر را بر عهده اعضاء می گذارد. بنابراین از ابتدا اعضاء یاد می گیرند که تعامل و درمان در گروه یک مسئولیت مشترک است و نمی توانند منفعلانه منتظر عملکرد رهبر جهت هدایت گروه بمانند در حقیقت قرارداد نقطه آغاز حرکت و فعالیت گروه است.

ویژگیهای افراد سازگار

برای شناخت سازگاری باید ویژگیهای افراد سازگار را بشناسیم. بسیاری از روانشناسان ویژگیهای زیر را نمودار سازگاری خوب می دانند:

1- کارآمدی ادراک : افراد سازگار در تفسیر وقایع و همچنین نسبت به توانایی های خود واقع بین هستند. آنها ادراک نادرستی از گفتار و کردار دیگران و توانایی های خود ندارند. بدین معنی که خود را همیشه بیشتر یا کمتر از آنچه هستند یا توانایی دارند، ارزیابی نمی کنند.

2- عزت نفس: افراد سازگار برای خود، شأن و احترام قائل هستند و خود را با ارزش و مورد قبول اطرافیان می دانند و به این دلیل در روابط اجتماعی متکی به خود هستند. آنها به راحتی می توانند روابط نزدیک و رضایت بخش با دیگران برقرار کنند.

3- توانایی کنترل رفتار خود : افراد با سازگاری خوب اطمینان دارند رفتار خود را کنترل می کنند و این احساس توانایی در خود، انگیزه افراد در برقراری روابط خوب و محبت با دیگران است.

4- توانایی تحمل و مقابله با ناکامی : فرد سازگار در وضعیت های متعارض و مواقع ناکامی قادر به شناخت و پذیرش و تصمیم گیری مناسب خواهد بود و از پذیرفتن مسئولیت واهمه ندارد.

5- انعطاف پذیری : فرد سازگار به خوبی می تواند خود را با موقعیت های مختلف و گاهی متضاد وفق دهد و حداکثر انعطاف پذیری را در رفتارهای اجتماعی و شخصی بروز دهد.

6- احساس امنیت (اعتماد به دیگران): فرد سازگار نسبت به دیگران بدبین نیست و به دیگران اعتماد دارد و به همین دلیل قادر به برقراری ارتباط و میل به رابطه اجتماعی در او زیاد است.

نظریه تحلیل رفتار متقابل

نظریه تحلیل رفتار متقابل توسط اریک برن روان پزشک و روانکاو کانادایی تربیت شده در مکتب فروید، بنیان گذاری شد. این نظریه نشئت گرفته از کندی رویکرد روانکاوی در درمان مشکلات مردم بود. از نظر تاریخی، این نظریه توسعه و ارائه روانکاوی است که مفاهیم و فنون آن به ویژه برای درمان گروهی طرح ریزی شده است. برن متوجه شد که مراجعان او با به کارگیری این نظریه، بهبود قابل ملاحظه ای یافته اند. برن اعتقاد دارد که بیشتر مفاهیم این رویکرد را از گفته های مراجعان گرفته و تنظیم نموده است؛ زیرا معتقد است تصویر خود هر فرد از تجارب کودکی او با والدینش شکل گرفته است و نتیجه گیری می کند که حالت خودِ کودکی متفاوت از حالت خودِ رشد یافته است. وی بعدها دریافت که دو حالت رشد یافته دیگر وجود دارد:

یکی حالت والدین فرد که آنرا حالت خود والدینی نام گذاشت و دیگری بخش منطقی و عقلانی فرد که آنرا حالت خود بزرگسالی یا خود بالغ خواند.

فهرست مطالب پایان نامه

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت مسئله تحقیق

اهداف پژوهش

فرضیه های پژوهش

متغیرهای پژوهش

تعاریف متغیرها (مفهومی و عملیاتی)

تعریف نظری مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل

تعریف عملیاتی مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل

تعریف نظری سازگاری

تعریف عملیاتی سازگاری

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

بخش اول: سازگاری و مبانی نظری آن

تعریف سازگاری

عوامل موثر بر سازگاری

انواع سازگاری

روشها یا اشکال سازگاری

ملاکهای سازگاری مطلوب

ویژگیهای افراد سازگار

بخش دوم: تحلیل رفتار متقابل

نظریه تحلیل رفتار متقابل

مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل

الگوی حالات نفسانی

موقعیت های روانی و طرحهای زندگی

آسیب شناسی روانی

الف : آسیب شناسی ساختی

ب: آسیب شناسی کارکردی

هدف درمان در تحلیل رفتار متقابل

فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل

مشاوره و درمان

الف : تحلیل درمان ساختار

ب: تحلیل درمان تبادلها

ارزشهای مشاوره گروهی

جمع بندی مطالب

بخش سوم: مروری برپیشینه تحقیق

مطالعات صورت گرفته در داخل کشور

مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور

تحلیل و نتیجه گیری سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری تحقیق

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری و روایی وپایایی آن

پرسشنامه سینهاوسینگ

پایایی پرسشنامه سینهاوسینگ

روایی (اعتبار) پرسشنامه سینهاوسینگ

روش تجزیه و تحلیل داده ها

شیوه اجرا ومراحل انجام پژوهش

گزارش جلسات مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه

اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات دموگرافیک نمونه های تحقیق

تجزیه و تحلیل داده ها

فرضیه های تحقیق

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه

یافته های پژوهش

الف : نتایج حاصل از توصیف داده ها

ب: بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها

پیشنهادات تحقیق

الف- پیشنهادهای برخاسته از پژوهش

ب- پیشنهادات برای انجام تحقیقات بعدی

محدودیتها

منابع

جداول، نمودارها و پیوستها

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید